Wed. May 18th, 2022

Bankiin Awaash Kaawunsilii Waldaa Amantoota Wangeelaa Itoophiyaa Waliin Walii galtee waliin Hojjechuu Mallatteesse.

Baankiin Awaashiifi Kaawunsiliin Waldaa Amantoota Wangeelaa Itoophiyaa Walii galtee waliin hojjechuuf dandeessisu mallatteessan.

Walii galticha kan Mallatteessan Hojii Raawwachiisaa Baankii Awaash Obbo Tsahaay Shifarraaw fi pireezidantii Kaawunsilii Waldaa Amantoota Wangeelaa Itoophiyaa Dr. Iyyaasuu Eeliyaas yoo ta’an, walii galtichi hojmaata Dhaabbilee Amantaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojiiwwan miseensa kaawunsilichaafi waldaalee amantootaa fayyadamtoota sirna faayinaansii Baankii Awaashiin fayyadamoo taasisu uumuuf kan dandeessisu ta’uu hoggantoonni dhaabbilee lamaanii ibsaniiru.

Baankiin Awaash Hojmaata mootummaan baasu bu’uura godhachuun hojmaataalee dhaabbilee Mootummaa fi Miti-Mootummaa adda addaa waliin hojjechuuf dandeessisu diriirsuun kutaalee hawaasaa gara garaa fayyadamtoota taasisaa jiraachuusaas Obbo Tsaaahaay wayita walii galticha mallatteessan ibsaniiru.

Kaawunsiliin Waldaalee Amantoota Wangeelaa itoophiyaa Miseensota Miiliyoona 30 oliifi Waldaalee kuma 35 ol ta’aniin dhiyeenya kana kan hundaa’e yoo ta’u, mul’anni inni qabatee ka’e fayyadamummaa Diinagdeefi hawaasummaa miseensota isaa mirkaneessuufi  guddina biyyaa keessatti gumaacha olaanaa taasisuuf kan isa dandeessisu ta’us pirezidentiin Kaawunsilichaa beeksisaniiru.

#AwashBank

 92 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: