Thu. May 19th, 2022

Abbaan Taayitichaa Miidiyaa Itoophiyaa Miidiyaa ‘Online’ Addis Istaandard Ittisuu Ibse

Abbaan Taayitaa Miidiyaalee Ityoophiyaa miidiyaan ‘online’ Addis Istaandard labsii Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa baase darbuu isaan hojiirraa ittisuu beeksiise.Abbaan Taayitichaa argannoo hordoffiin argame, komii fi hariiroo garee ABUT waliin qabu hordofee yeroof hojiirra ittisuu ifoomseera.Qorannoon hanqina namuusaa miidiyaa irratti gaggeeffamaa kan ture yoo ta’u, adabbiin dabalataa irratti fudhatamuu akka danda’u abbaan Taayitichaa ibseera.Miidiyaaleen hundi namuusa miidiyaa bu’uura godhachuu fi olaantummaa seeraa kabajuun hojjechuu akka qaban waamicha dhiyeesseera.

Maddi: FBC

 67 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: