Wed. Jul 24th, 2024

Odeeffannoo haala qabatamaa Ityoophiyaa keessa jiruun walfaallessuu fi madaallawwa hin taaneetu hawaasa idil addunyaa qaqqabaa jira – Ministeera Dhimma Alaa

Odeeffannoon haala qabatamaa Ityoophiyaa keessa jiruun walfaallessuu fi madaallawwa hin taane hawaasa idil addunyaa qaqqabaa jiraachuu Ministeerri Dhimma Alaa beeksiise.
Ministeerichi sarbama mirga namoomaa fi yakkoota biroo naannoo Tigraay ilaalchisee gabaasoota miidiyaaleen dhiyeessaa jiranirratti ibsa laateera.


Ibsa isaan Odeeffannoo haala qabatamaa Ityoophiyaa keessa jiruun walfaallessuu fi madaallawwa hin taane hawaasa idil addunyaa qaqqabaa jiraachuu kaaseera.
Gabaasoonni dhiyaaachaa jiran mootummaa federaalaa kan himatanii fi sarbama mirga namoomaa naannichatti raawwatame hundaaf mootummaan akka itti gaafatamu ta’uu ibsamaa jira jedhame.


Gabaasoonni kunneen mootummaa himachuurratti kan xiyyeeffatan madaallawaa kan hin taane ta’uu ministeerichi ifoomseera.
Ajjeechaa jumlaa Magaalaa Maayikaadiraatti lammiilee nagaarratti raawwatame dabalatee yakkawwan sarbama mirga namoomaa garee ABUT tiin karorfamee raawwataman ta’uu isaa mirkanaa’e hunda gabaasa golge ta’uu ibseera.
Gareen ABUT yakka raawwachuu qofa osoo hin taane odeeffannoo madaallawaa hin taane kalaqee tamsaasuun hawaasa idil addunyaa bira odeeffannoon dogongoraa akka ga’u taasiisaa jiraachuu himeera.


Yaa ta’uutii hawaasni idil addunyaa dhugaa qabatamaa jiru qorachuun odeeffannoo dogongoraaf akka hin saaxilamnee fi mootummaan Ityoophiyaa rakkoo lafarra jiruuf ka’umsa kan hin taane ta’uu akka hubatan gaafateera.


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply