Fri. May 20th, 2022

Odeeffannoo haala qabatamaa Ityoophiyaa keessa jiruun walfaallessuu fi madaallawwa hin taaneetu hawaasa idil addunyaa qaqqabaa jira – Ministeera Dhimma Alaa

Odeeffannoon haala qabatamaa Ityoophiyaa keessa jiruun walfaallessuu fi madaallawwa hin taane hawaasa idil addunyaa qaqqabaa jiraachuu Ministeerri Dhimma Alaa beeksiise.
Ministeerichi sarbama mirga namoomaa fi yakkoota biroo naannoo Tigraay ilaalchisee gabaasoota miidiyaaleen dhiyeessaa jiranirratti ibsa laateera.


Ibsa isaan Odeeffannoo haala qabatamaa Ityoophiyaa keessa jiruun walfaallessuu fi madaallawwa hin taane hawaasa idil addunyaa qaqqabaa jiraachuu kaaseera.
Gabaasoonni dhiyaaachaa jiran mootummaa federaalaa kan himatanii fi sarbama mirga namoomaa naannichatti raawwatame hundaaf mootummaan akka itti gaafatamu ta’uu ibsamaa jira jedhame.


Gabaasoonni kunneen mootummaa himachuurratti kan xiyyeeffatan madaallawaa kan hin taane ta’uu ministeerichi ifoomseera.
Ajjeechaa jumlaa Magaalaa Maayikaadiraatti lammiilee nagaarratti raawwatame dabalatee yakkawwan sarbama mirga namoomaa garee ABUT tiin karorfamee raawwataman ta’uu isaa mirkanaa’e hunda gabaasa golge ta’uu ibseera.
Gareen ABUT yakka raawwachuu qofa osoo hin taane odeeffannoo madaallawaa hin taane kalaqee tamsaasuun hawaasa idil addunyaa bira odeeffannoon dogongoraa akka ga’u taasiisaa jiraachuu himeera.


Yaa ta’uutii hawaasni idil addunyaa dhugaa qabatamaa jiru qorachuun odeeffannoo dogongoraaf akka hin saaxilamnee fi mootummaan Ityoophiyaa rakkoo lafarra jiruuf ka’umsa kan hin taane ta’uu akka hubatan gaafateera.

 75 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: