Thu. May 19th, 2022

Qajeelfamni gabaa Siimiintoo too’achuuf ba’e har’aa eegalee ka’uu ibsame

Qajeelfamni gabaa Siimmintoo too’achuuf ba’e har’aa eegalee ka’uu Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii beeksiise.

Adeemsi bittaa fi gurgurtaa Siimmintoo karaa bilisa ta’een akka gaggeeffamu murtaa’uu ibseera.

Komii gurgurtaa gabaa Siimminitoorra jiru furuuf jecha gara hojmaata gabaa bilisaatti akka deebi’u taasiifamuu Ministeera Daldalaa fi Indaastiriitti Daayreektarri qorannoo fi hordofii gatii meeshaalee daldalaa obbo Kaasahuun Mulaata himaniiru.

Waqtii gannaa fedhiin Siimmintoo hanga tokko kan hir’isu ta’uu isaan Oomishtoonnii, Raabsiitoonnii fi gurgurtoonni qinxaaboo gatii madaallawaan akka dhiyeessaniif waliigalteerra ga’amuu himaniiru.

Hanqina gama dhiyeessiin jiru furuuf dandeettii oomishtummaa warshaalee dabaluu fi alaa galchuuf mootummaan murteessuu ibsameera.

Hojmaanni gabaa bilisaa yeroo hin murtoofneef akka itti fufu murtaa’uu himameera.

FBC

 78 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: