Sat. Jun 22nd, 2024

Qajeelfamni gabaa Siimiintoo too’achuuf ba’e har’aa eegalee ka’uu ibsame

Qajeelfamni gabaa Siimmintoo too’achuuf ba’e har’aa eegalee ka’uu Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii beeksiise.

Adeemsi bittaa fi gurgurtaa Siimmintoo karaa bilisa ta’een akka gaggeeffamu murtaa’uu ibseera.

Komii gurgurtaa gabaa Siimminitoorra jiru furuuf jecha gara hojmaata gabaa bilisaatti akka deebi’u taasiifamuu Ministeera Daldalaa fi Indaastiriitti Daayreektarri qorannoo fi hordofii gatii meeshaalee daldalaa obbo Kaasahuun Mulaata himaniiru.

Waqtii gannaa fedhiin Siimmintoo hanga tokko kan hir’isu ta’uu isaan Oomishtoonnii, Raabsiitoonnii fi gurgurtoonni qinxaaboo gatii madaallawaan akka dhiyeessaniif waliigalteerra ga’amuu himaniiru.

Hanqina gama dhiyeessiin jiru furuuf dandeettii oomishtummaa warshaalee dabaluu fi alaa galchuuf mootummaan murteessuu ibsameera.

Hojmaanni gabaa bilisaa yeroo hin murtoofneef akka itti fufu murtaa’uu himameera.

FBC

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply