Fri. Jul 19th, 2024

Biiroon Barnootaa Oromiyaa Barnoota Afaan Oromootiin Naannolee Ollaa Keessatti Kennamuuf deeggersi taasisuu beeksise.


Biiroon Barnootaa Oromiyaa naannolee ollaa Benishaangul Gumuz, Gaambellaa, Sidaamaa fi kanneen biroo keessatti barnoonni Afaan Oromootiin kennamuuf hojiin deeggersa ogummaa cimee akka itti fufu ogeessoonni gara sanatti bobba’uun himameera.
Bu’uruma kanaan har’arraa kaasee Ogeessota 9 manneen barnoota sadarkaa 2ffaa irraa walitti dhufan gara Naannoo Beeenishaangul Gumuzitti ergeera.


Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo ergaa Ogeessotaaf dabarsaniin haawaasa Oromoo nannooo ollaa keessa jiraatu afaan isaatiin baratee aadaafi duudhaa isaa akka dagaagfatuuf cimnee ni hojjana, humna qabnuunis Sabaafi Sablammoota ollaa deeggaruufi fira baay’ifachuun biyya ijaaraa demna jedhaniiru.
Dabalataanis naannoolee ollaa barnoonni afaan Oromootiin keessatti kennamaa jiru keessatti mana barumsaa bultii addaa tokko tokko saaquuf karoorfameera jedhan Dr. Tolaan.


Ogeessota gara sana bobba’aa jiraniin, isin warra carroome ergama seena qabeessa kana milkeessuf deemaa jiran ta’uu ibsuun amaanaa isaanitti kenname gahumsa olaanaan fiixaan akka bahatan kallattiin kennameeraafi.
OBN irraa odeeffanne.


WPBMNO, Hagayya 21,2013


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply