Wed. May 18th, 2022

Sirni Sidaamo afoo  manneen barnootaa filatamoo naannoo Oromiyaa keessatti jalqabuun ifoome Sirni barnoota afaan Sidaamaa jalqabsiisuu kun Godina Arsii Lixaa aanaa Wandoo ganda Buusaatti eegalame.

Sirna Sidaamo afoo jalqabsiisuu kanarratti Hogganaan Biiroo Barnootaa naannoo Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo akka dubbatanitti Ummanni Oromoo fi ummanni Sidaamaa ummata obboleeyyanii fi waliin jiraatuudha. ummata qubee walfakkaatu qabuu fi Ummata  gargar bahuu hin dandeenyedha. Ijoollee  keenya afaan barsiisuun carraa hojii babal’isuun hoji dhabdummaa hir’isuuf daran gargaaruu danda’a jedhaniiru.

Pirezidaantii I/A fi Hogganaa Biiroo Barnootaa naannoo Sidaamaa Obb. Baqqalaa Tusiisaa akka jedhanitti Ummanni Oromoo fi ummanni Sidaamaa ummata haadhaa fi abbaa tokkooti.  Nuti hortee afaan kuushii fi ummata bara dheeraaf waliin jiraachaa turreedha. Kanaaf ijoollee Keenya afaan Oromoo fi afaan Sidaamaa ni barsiisna jedhaniiru.

Bulchaan Bulchiinsa Godina Arsii Lixaa Obb. Abarraa Bunoo sirna kana irratti akka dubbatanitti Ummanni keenyaa fi Ummanni Sidaamaa sababa sirna wayyaaneef walitti bu’aa tureera.

Amma sirni wayyaanee kun burkutaa’ee jira. Yeroon amma irra geenyee jirru yeroo sabdaneessumman dhugaa hojiirra ollaa jiruu fi Ummanni Keenya afaan walii barachuun waliin jiraachuu eegaleedha jedhaniiru. Afaan naannolee ollaa barachuun hawaasa dingdee ummataa guddisuu keessatti gahee Olaanaa akka qabutu himama.

 126 total views,  2 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: