Wed. Oct 4th, 2023

Jijjiirraan barattootaa yeroof dhorkame!

Jijjiirraan barattootaa Yunivarsitiirraa gara Yunivarsitiitti taasifamu yeroof dhorkamuu Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanaa beeksise.

Gabatee yeroo (Kaalaaandarii) barnoota sababa koviid-19fi kanneen birootiin waldha’e durreessuuf jecha jijjiirraan barattootaa yeroof dhorkamuun eerameera.Ta’us haalli dirqisiisaan yoo jiraate jijjiirrichi ilaalamuu akka danda’u ministeerichi ibseera.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply