Mon. Jul 22nd, 2024

Guutuu Oromiyaaatti Gurraandhala 8-11tti hojjettoota Mootummaa kuma dhibba shanii oliif leenjii hubannoo gabbisuu ni keenama

Guutuu Oromiyaa keessatti hojjettoota mootummaa kuma dhibba shanii oliif leenjii hubannoo gabbisuu laachuuf qophiin xumuramuu isaa Hoogganaan Biiroo Paabliik Saarvisii Oromiyaa obbo Namarraa Bulii ibsaniiru.
Leenjiin kun Gurraandhala 8-11tti kan turuufi kaayyoon leenjichaa jijjiirama akka biyyaatti dhufe keessatti milkaa’ina argame akkamitti cimsuun hanqinoota jiran furuun jijjiirama biraaf hojjetan mootummaa akka of qopheessu taasisuuf akka ta’e oobbo Namarraan ibsaniiru.
Tajaajila uummataa kennamaa jiru caalmaatti fooyyeessuudhaan ittiquufiinsa hawaasaa daran cimsuuf irratti nimari’tama kan jedhan obbo Namarraan yeroo leenjiin kennamu kana keessatti tajaajilli hawaasaa akka hindhaabanne gochuun barbaachisaadha jedhaniiru.


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply