Thu. Jul 18th, 2024

“Akka Oromoon biyya bulchaa jiru kan hinamanne Oromoo qofa” – Obbo Leencoo Lataa

Akka Oromoon biyya bulchaa jiru saboonni kaan hundi shakkii tokko malee amananii yoo fudhattan, akka ofii biyya bulchaa jiru amanee kan hinfudhanne  Oromoo qofa jedhan hayyuun siyaasaa gameessi Obbo Leencoo Lataa.

Hayyichi waltajjii marii hayyoota Oromoo mataduree, “Ijaarsa biyyaafi mootummaa Itoophiyaa dimokraatessuu  keessatti gahee Oromoo” jedhuun Sanbata darbe Finfinneetti gaggeeffamerratti akka jedhanitti, bara jireenyasaanii keessatti kan akka mootummaa amma biyya bulchaa jiruu  qormaatawwan adda addaa keessummeesse hinjiru.

Qormaatiwwan kunniinis dhufaatiin vaayirasii koronaa, lola Tigraayitti uumame, weerara awaannisaafaa ta’uu eeranii, kunis mootummaan kun akka deeggarsa ummata bal’aa Oromoo  barbaadu godha jedhan.

Jijjiirama ummanni Oromoo obbolootasaa warra biroo waliin ta’uun fide gufachiisuuf qaamonni adda addaa dhaadannoo yeroon amma jedhu qabachuun halkanii guyyaa  wixxirfachaa hojjechaa waan jiraniif Oromoon jijjiirama kana maddii tokkumman ijaajuu qaba jedhan.

Oromoon mootummaasaa tumsachuun dirqama kan jedhan Obbo Leencoon, yeeron Oromoon afaan tokko itti dubbachuu qabu amma ta’uus eeraniiru. Kun ta’uu baannaan ofii keenyaafis badnee, biyyas balleessina jechuun ibsan.

“Walmalee homaa hinqabnu, walmalee cehuu hindandeenyu, cehuun immoo dirqama keenya waan ta’eef falli nuti qabnu walhamii dhiisnee tokkummaadhaan wajjummaadhaan gara fuulduraatti deemuu qabna” jedhan.

Itoophiyaan Oromootti araaramtee ijaarramti malee hindiigamtu, niceeti malee hingufattu. Kaleessa Oromoon bilisummaaf qabsaa’e, amma immoo waan bilisoomeef biyya ijaaruuf hojjechuu qaba jedhan.

Gargaaraa Piroofeesaraa Mihratuu Shaanqoo gamasaaniin akka dubbatanitti, biyya ijaaruun Oromoof waan haaraa miti, kaleessas keessaa qabna, har’as gahee leencaa bahaa jirra,  borus waltaanee biyya ijaaruu ittifufna.

Kanaafis waldanda’uu qabna, waldanda’un immoo  duudhaa ganamaa kan abbootii keenyaati. Eenyuyyu nu barsiisus nurraa fudhachuus hindanda’u jedhan.

“Oromoon  koottu na gargaari walgargaarre biyya diigna waliin hinjedhu, biyya ijaaruuf malee biyya diigufis daboo walhinkadhatu” jechuunis ibsan.

Gargaaraa Pirofeesaraa Mihratuun Oromoon jijjiirrama akka biyyaatti dhufe deeggaruu akka qabu dubbatanii, carraa amma  arganne kana  guddisuu, dagaagsuufi bal’isuutu nurraa eegama malee isa harka keenya keessa jiru dhiisnee filannoo biraa barbaaduun nurraa hineegamu jedhan.

Gaazexaa Bariisaa Guraandhala 6/2013


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply