Thu. Jun 20th, 2024

Hoggantoonni olaanoon Naannolee Oromiyaa fi Amaaraa waa’ee misooma waloo fi nageenyaa irratti marii taa’aa jiru

Hoggantoonni olaanoon naannolee Oromiyaa fi Amaaraa dhimma nageenya waloo fi misoomaa naannolee lamaanii irratti marii taa’aa jiru. Mariin kun naannolee Oromiyaa fi Amaaraatti rakkinoota nageenyaa irra deddeebiin ka’aa jiran qolachuuf wal tumsuun akkaata danda’amu irratti xiyyeeffachuun mariyachuuf ta’ame.


Rakkoo nageenyaa naannolee lamanitti uumamu duukaa bu’uun du’aa fi buqqaati lammiilee nagaa irra ga’aa jiru hatattamaan dhaabsisuu, warra walitti bu’iinsa kana uumanii fi qooda fudhattoota irratti tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu, lammiilee miidhaan irra ga’e haqa akka argatan, warren balleessan seeratti akka dhiyaatan, lammiileen qe’ee isaanii irra buqqa’an manaa fi qabeenya jaraatti hatattamaan akka deebi’ani fi of-danda’an akkanumas nannoolee lamaanitti nageenya waaraa buusuuf wal-tumsaan hojjachuun haala danda’amu irratti hoggantoonni olaanoon naannolee lamaan mariiyachaa jiru.


Dabalataanis saboonni obbolaan Oromoo fi Amaaraa walitti dhufeenya fi hariiroo bara dheeraa qaban jabeessuu, naannoo daangaa irratti rakkoolee mul’atan haala qindawaa ta’een qolachuu, naannolee lamaan giddutti bu’uuraalee misoomaa hojjatamaa jiran saffisaan xumuruun fayyadamummaa uummata naannolee lamaanii mirkaneessuun dhimmoota ijoo marii keessatti ka’ani.


Mariin waliini kun Pirezidantii Mootuummaa Bulchiinsa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi Pirezidantii Mootummaa Bulchiinsa Naannoo Amaaraa Obbo Agenyahu Teshaagerin geggeeffamaa jira.

Maddi: Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply