Tue. Jul 23rd, 2024

Qabxiin seensa Yuunvarsiitii ifoome


Qabxiin seensa Yuunvarsiitii ifoomeera.


Haaluma kanaan Saayinsii Uumaamaan dhiiraaf 380, dubartoota 368 yoo ta’u, Saayinsii Hawaasaan dhiiraaf 370, dubartoota 358 fi isaa ol ta’uu Ministeerri Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa olaanoo beeksiseera.


Naannoo Tigraayii fi Matakkalitti ammoo Saayinsii Uumaamaan dhiiraaf 358, Dubartootaaf 350 yoo ta’u, Saayinsii Hawaasummaan dhiiraaf 348 fi dubartootaaf 340 ta’uu himameera.


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply