Tue. Jul 23rd, 2024

Hiriirri leellistoota nafxanyaan Naannoo Amaaraatti yaamame aggaammii biyya diiguuti jedhan hayyoonni Yuunivarsiitii Bulee Horaa.

Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barsiisaan Saayinsii Bulchiinsaa Hayilee Culuqqeefi barsiisaan saayinsii Sooshaal Antirooppooloojii Gammadaa Oddoo; yaamichi hiriira leellistoota nafxanyaan naannoo Amaaraatti yaamame aggaammii biyya diiguuti jedhu.

Dursaan Muummee Gaazexessummaafi Koominikeeshinii Yuuniivarsiitichaa barsiisaa Abarraa Dawoo yeroo rakkoon nagayaa biyya mudatutti miidiyaaleen naamusa gaazexessummaa nagaa fayyadamuu osoo qabanii akka feeteen hojjachuun gatii biyya kaffalchiisuu danda’a jedhan.

Miidiyaan biyyaalessaa gabaasa madaalawaa hin taane dhiheessaa waan tureef Abbaan Taayitaa Miidiyaalee Federaalaa tarkaanfii sirrii fudhachuu akka qabullee dhaaman.

Itoophiyaan oddoola sabni tokko qofa akka fedhe irra burraaqu adoo hintaane kan Itoophiyaanota hundaa tahuu akka qabdu dhaamsa hayyoota tanaati.

Oromoon burjaajjii didiqqoo akkanaa tanaa of duubatti dhiisee akkuma kaleessaa biyya jabduu ijaaruu qofa irratti hojjachuun tokkummaa cimsuu akka qabu hayyooti kun dhaamaniiru.

OBN


Discover more from ETHIOPIANS TODAY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By Chala Dandessa

I am Lecturer, Researcher and Freelancer. I am the founder and Editor at ETHIOPIANS TODAY website. If you have any comment use caalaadd2@gmail.com as email contact. Additionally you can contact us through the contact page of www.ethiopianstoday.com.

Leave a Reply