Thu. May 19th, 2022

“Oromummaa cabsuun akka hindanda’amne abbootiisaaniirraa barachuu qabu” -Abbootii Gadaa Oromoo

Tibbana ajjeechaafi buqqaatii eenyummaarratti hundaa’ee iddoo garaa garaatti raawwatamaa jiru balaaleeffachuudhaaf magaalota naannoo Amaaraa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa tureera.

Hiriirichaanis du’aafi buqqaatiin lammiilee nagaa akka dhaabbatuufi dhaadannoolee kanneen biroo kan dhaggeessisan yemmuu ta’u, darbee darbee immoo yaadootni waliin jireenya sabootaa irratti rakkoo uumuu danda’an tokko tokko calaqqisaniiru.

Keessattuu ‘Oromomummaan haa cabu!’ dhaadannoon jedhu Oromoo hedduu biratti komii kaasaa kan jiru yemmuu ta’u, gochi akkanaa kun immoo waliin jireenya sabootaa irratti rakkoo kan uumu waan ta’eef tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu akka qabu Abbootiin Gadaa Oromoo ni gaafatu.

“Qaamoleen jibbiinsa saboota giddutti facaasan kunniin saba Amaaraa bal’aa bakka bu’uu hindanda’an” kan jedhan immoo Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa, ilaalchi akkasii tokkummaa biyyattiifi waliin jireenya sabootaa kallattii hintaanetti kan geessu waan ta’eef tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu akka qabu gaafatu.

Hanga Oromoon lafarra jirutti Oromummaa cabsuun waan yaadamuu miti. Kun immoo Oromoo caalaatti tokkummaadhaaf kan kakaasu akka ta’es ni dubbatu.

 134 total views,  1 views today

By Chala Dandessa

Name: Chala Dandessa. I was born in West Shewa Zone, Chobi District of Oromia Region, Ethiopia in 1989. Founder of Ethiopians Today Website Currently I am Lecturer at Jimma Teachers College. Peace and Unity for our country! https://ethiopianstoday.com

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: